Astera Titan and Heleos Tubes

Helios Tube DMX Profiles.pdfTitan Tube DMX Profiles.pdf

I would love a set of profiles for 8 Pixel mode for both the Astera Titan and Heleos Tubes, Primarily profiles

(Titan)

81: RGBS RGBS (Pixel =8 Strobe= Multiple)

66: RGB RGB (Pixel=8 Strobe=OFF)

(Heleos)

57: RGBS RGBS (Pixel =8, Strobe= Multiple)

42: RGB RGB (Pixel=8, Strobe= Off)

Related